سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
دانش تا همراه بردباری نگردد، نتیجه ندهد . [امام علی علیه السلام]